Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΕΚΔΔΑ

Η συλλογή, η διαχείριση και η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων που καλείστε να γνωστοποιήσετε στο ΕΚΔΔΑ, διέπονται από τις διατάξεις: της Οδηγίας 95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», το Νόμο 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Νόμο 4403/2016, άρθρο 14, παρ. 10 και υπόκεινται στους περιορισμούς που αυτές ορίζουν. Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για λογαριασμό και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου.
 Î£Ï…νδεδεμένοι χρήστες: 1
Available on the App Store
Available on the Play Store